menu >

pl gb
Skontaktuj się z naszym doradcą 

newsletter

Chcesz wiedzieć wszystko o naszej ofercie. Zapisz się na nasz newsletter. Zobacz przykład

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PROMAG z siedzibą w Poznaniu, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101/02, poz. 926).

Warunki bezpiecznej pracy w magazynie – co trzeba wiedzieć

Rozpoczynając projektowanie i budowę magazynu wysokiego składowania należy uwzględnić warunki techniczne mające panować w obiekcie, które muszą być zgodne z obowiązującymi normami bhp. Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych podnosi bezpieczeństwo pracy i składowanych towarów.

Kwestie jakie należy wziąć pod uwagę to: tablice informacyjne, oznaczenie i rozmieszczenie dróg transportowych, rozmieszczenie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych, odpowiednie oświetlenie, temperatura  oraz poziom hałasu.

Pomieszczenia magazynowe powinny być dostosowane do rodzaju składowanych materiałów. W widocznych miejscach powinna znajdować się informacja o maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniu regałów magazynowych, ramp i podłóg.
Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia. Schody zewnętrzne i wewnętrzne oraz pochylnie, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Wszelkie nawierzchnie, po których przemieszczają się pracownicy i sprzęt powinny być suche, a miejsca, gdzie istnieje ryzyko zalegania pyłu, powinny być ażurowe.

Drogi transportowe należy wyznaczyć  i oznakować za pomocą ciągłych, dobrze widocznych pasów. Standardowo maluje się pasy koloru żółtego lub białego, dostosowując je do barwy nawierzchni.

Drogi transportu powinny być wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne odległości pomiędzy mijającymi się pojazdami, pomiędzy pieszymi i pojazdami oraz w celu zachowania dostatecznych odległości od mijanych regałów i pozostałych elementów wyposażenia magazynowego. Obowiązkiem pracodawcy jest określenie maksymalnych prędkości z jakimi środki transportu wewnętrznego mogą się poruszać po terenie zakładu. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%.

Przejścia między regałami, kontenerami, stosami materiałów lub ścianami przeznaczone tylko do ich obsługi powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m. Jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch 2-kierunkowy, ich szerokość powinna wynosić co najmniej 1 m. Zawsze należy tak zaplanować odstępy pomiędzy regałami, kontenerami czy stosami materiałów aby zapewnić swobodne manewrowanie ładunkami przy użyciu środków transportu będących na wyposażeniu magazynu.

W magazynie, podobnie jak we wszelkich pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, powinny być oznaczone drogi ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne powinny w łatwy i szybki sposób umożliwiać pracownikom wydostanie się na otwartą przestrzeń, a co za tym idzie nigdy nie powinny być zastawiane.
Drzwi, umożliwiające wyjście z magazynu, nie powinny być zamykane w sposób uniemożliwiający wydostanie się pracownikom na zewnątrz.

Jeżeli poziom podłogi magazynu znajduje się ponad poziomem terenu go otaczającego, należy wyposażyć magazyn w rampy i schody. Krawędzie rampy zawsze powinny być oznakowane skośnymi czarno-żółtymi pasami.

Miejsca newralgiczne, w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub innego zagrożenia dla pracowników należy wyraźnie oznaczyć skośnymi pasami, czarno-żółtymi lub czerwono-białymi.

Wyposażenie techniczne magazynu obejmujące m.in. regały magazynowe powinno mieć wytrzymałą, stabilną konstrukcję. Przy składowaniu ładunków na regałach należy pamiętać, aby dla każdego rodzaju składowanych materiałów określić: miejsce składowania, sposób składowania i dopuszczalną wysokość. Masa składowanych materiałów nie może przekraczać maksymalnego obciążenia regałów i półek, a masa regałów, wraz z ładunkiem na nich składowanym, nie może przekraczać maksymalnego obciążenia podłóg i stropów. Informacje o dopuszczalnym obciążeniu regałów, półek, podłóg i stropów zawsze powinny być umieszczone w widocznym miejscu.

Środki transportu wewnętrznego oraz urządzenia wspomagające prace magazynowe powinny spełniać odpowiednie dla nich wymagania i posiadać: znak bezpieczeństwa CE, przegląd UDT, jeżeli jest wymagany oraz aktualne świadectwa badań technicznych.

Oświetlenie w magazynie powinno być dostosowane do miejsca i rodzaju wykonywanych prac oraz powinno spełniać wymagania zawarte w Polskiej Normie. W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia, mogą wystąpić zagrożenia życia lub zdrowia pracowników (np. na rampach rozładowczych, w korytarzach itp.) należy zapewnić oświetlenie awaryjne.

Temperatura w magazynie musi być dostosowana do rodzaju wykonywanych prac i składowanych materiałów. W przypadku magazynów chłodni i mroźni należy zapewnić pracownikom odpowiednie ubranie ochronne.

Hałas na terenie magazynu nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu 85 dB.

Rozpoczynając inwestycję związaną z budową magazynu inwestor musi podjąć wiele decyzji związanych z położeniem, wielkością magazynu, rodzajem zastosowanych regałów magazynowych, wózków widłowych oraz innych elementów wyposażenia. Rozpatrując wszystkie powyższe zagadnienia należy zawsze pamiętać, aby podejmować decyzje zgodne z przepisami bhp i Polskimi Normami.

 


Akty prawne, które mają zastosowanie w magazynie są:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Polskie Normy, których postanowienia należy stosować w magazynie, to m.in. :

  • PN-B-01012:1981 Budowle magazynowe – Podział, nazwy i określenia.
  • PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
  • PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
  • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
  • PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy.
  • PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa.
  • PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.


PROMAG S.A. od ponad 30 lat, uwzględniając obowiązujące normy i przepisy,  świadczy kompleksowe usługi w zakresie planowania i realizacji inwestycji magazynowych. Aby zapoznać się z naszą ofertą skontaktuj się z doradcą w swoim regionie >>

PROMAG NEWSLETTER
Jeżeli chcesz otrzymywać ciekawe artykuły bezpośrednio do swojej skrzynki zapisz się do naszego newslettera - SUBSKRYBUJPromag newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać porady i ciekawe artykuły bezpośrednio do swojej skrzynki mailowej zapisz się do naszego newslettera

wróć

Newsletter

Chcesz wiedzieć wszystko o naszej ofercie. Zapisz się na nasz newsletter. Zobacz przykład

Proszę podać poprawny adres e-mail

Nasze katalogi

Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi

Zapytanie

Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie

Przejdź