Przejdź do treści
Wyszukaj na stronie

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PROMAG S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia określają warunki sprzedaży towarów i usług (OWS) obowiązujące pomiędzy PROMAG S.A. zwanym również Sprzedawcą i podmiotem nabywającym od niego te produkty zwanym dalej Kupującym, o ile osobna umowa zawarta między Stronami nie stanowi inaczej. W tym ostatnim przypadku odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo wobec Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS), zaś niniejsze postanowienia stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.
 2. Po doręczeniu Kupującemu oferty handlowej, z której wynika, że jej integralną częścią są niniejsze OWS, a następnie złożeniu przez Kupującego zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na włączenie tych warunków do treści łączącego strony stosunku prawnego.
 3. Towary i usługi w rozumieniu niniejszych OWS stanowią zarówno dostarczane, montowane urządzenia jak i części oraz podzespoły wchodzące w skład tych urządzeń.
 4. Sprzedaż towarów i usług realizowana jest w oparciu o pisemne zamówienie lub umowę.
 5. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorstwami (zwanych dalej „Przedsiębiorcami”) oraz sprzedaży na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku gdy dokonują zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej (osoby te zwane są dalej „Konsumentem”).

OFERTA CENOWA

 1. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami netto bez podatku od towarów i usług (VAT). W momencie wystawienia faktury do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.
 3. Cena jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy płatna jest przelewem na rachunek bankowy PROMAG S.A. podany na fakturze, gotówką przy odbiorze towaru lub kartą płatniczą w wybranych placówkach Sprzedawcy.
 4. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy wstrzymywać bądź potrącać jakichkolwiek kwot z należności dla PROMAG S.A. względem wcześniej ustalonej ceny.
 5. Ceny na towary bądź usługi, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, nie zawierają kosztów ubezpieczenia i dostawy.
 6. Sprzedawca ma prawo zmiany ceny w przypadku, gdy Kupujący dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania (np. terminu dostawy, miejsca dostawy, wyposażenia, itp.).

ZAMÓWIENIE

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest przesłanie e-mailem, pocztą lub przez sklep internetowy przez Kupującego pisemnego zamówienia. Sprzedawca potwierdzi realizację zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
 2. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.
 4. Towar uważa się za wydany Kupującemu w momencie podpisania przez Kupującego dokumentu odbioru.
 5. Kupujący lub osoba przez niego wskazana w zamówieniu jest zobowiązany do pokwitowania odbioru zamówionego towaru na dokumencie przedłożonym przez Sprzedawcę, poprzez złożenie czytelnego podpisu wraz z pieczęcią firmową oraz datą.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru w okresie dostawy, wynikających z modernizacji i postępu technicznego z takim zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na właściwości techniczne i funkcjonalne towarów.

DOSTAWA

 1. W przypadku transakcji obejmującej również obowiązek dostawy produktu przez Sprzedawcę, dostarczany jest on na adres dostawy wskazany przez Kupującego, będący adresem pocztowym na terenie Polski. Wyładunek towaru z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Kupującego.
 2. Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. Protokół spisany bezpośrednio przy dostawie jest gwarancją bezproblemowego dochodzenia roszczeń. Na protokole należy zaznaczyć nawet najmniejsze uszkodzenia opakowania zewnętrznego. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji ryzyko ujawnienia braków ilościowych lub uszkodzeń przechodzi na Kupującego. Niemożliwe do stwierdzenia przy odbiorze szkody powinny być zgłoszone Sprzedawcy pisemnie najpóźniej do 2 dni roboczych od dostawy towaru.
 3. Odbiór towaru możliwy jest przez Kupującego lub upoważnionego na piśmie przedstawiciela Kupującego. Obowiązkiem osoby odbierającej jest czytelne podpisanie dokumentu dostawy przy odbiorze towaru. Dokumentem takim jest zamiennie: dokument dostawy WZ, protokół zdawczo-odbiorczy, specyfikacja bądź list przewozowy. Złożony podpis powinien być opatrzony datą, pieczątką imienną oraz pieczątką firmową Kupującego. W przypadku braku pieczątki, złożony podpis w postaci imienia i nazwiska osoby odbierającej towar, musi być czytelny. Osoba wydająca towar ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie o okazanie dokumentu poświadczającego tożsamość w celu weryfikacji danych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonywania usług lub dostawy towarów do czasu zapłaty wszystkich przeterminowanych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy. W takim przypadku wydłużeniu (z przyczyn leżących po stronie Kupującego) ulega termin dostawy zamówienia będącego w trakcie realizacji.
 5. W przypadku nieodebrania towarów w określonym terminie, w przypadku odmowy przyjęcia towarów lub niemożliwości dostarczenia towaru ze względu na nieuregulowane wcześniejsze płatności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami składowania towaru w kwocie 6 zł/m2 za każdy dzień (dotyczy Przedsiębiorców).
 6. Sprzedawca dostarcza zamówione towary od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Montaże odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wywołane przyczynami od niego niezależnymi, a w szczególności wynikające z tzw. siły wyższej.

FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY

 1. Fakturowanie wysyłki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura jest wysyłana elektronicznie za pomocą e-faktur lub dołączona do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Kupującego.
 2. Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Kupującego jest przedpłata lub zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem), przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zamówienia Klienta. W przypadku, jeśli w ramach zamówienia wymagane są dodatkowe uzgodnienia techniczno-handlowe (rysunki, dokumenty), termin realizacji zamówienia biegnie od daty dokonania ostatecznych ustaleń.
 4. Datą zapłaty jest data wpływu należności wynikających z faktury na konto bankowe Sprzedawcy.
 5. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia, bez ponoszenia z tego tytułu ujemnych konsekwencji.
 6. Dostarczony przedmiot zamówienia pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich należności wynikających z zamówienia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 k.c.)
 7. Kupujący ma prawo do dalszej odsprzedaży lub zadysponowania przedmiotem zamówienia dopiero wówczas, gdy stanie się jego właścicielem zgodnie z art. 589 k.c. W przypadku braku płatności w terminie, Kupujący zobowiązuje się na pierwsze wezwanie Sprzedawcy do wydania przedmiotu zamówienia Sprzedawcy. Po odbiorze Sprzedawca ma prawo żądać odpowiedniego odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie oraz obejmującego poniesione koszty związane z odbiorem (dotyczy Przedsiębiorców).
 8. W razie nieuzasadnionej odmowy wydania przedmiotu zamówienia, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie. Zapłata kary umownej nie pozbawia Sprzedawcy prawa do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na towary wyspecyfikowane w zamówieniu. Jeżeli w ofercie okres gwarancyjny dla wybranych produktów nie został wydłużony przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 miesięcy, z wyłączeniem części zamiennych i usług serwisowych. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych tkwiących w towarze sprzedanym. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Kupujący powiadomił pisemnie w terminie 7 dni od ujawnienia się wady o tym fakcie Sprzedawcę. Wybór sposobu usunięcia wady w ramach gwarancji należy do Sprzedawcy/Gwaranta.
 2. W przypadku sprzedaży części zamiennych i usług serwisowych obowiązują warunki gwarancji zawarte na stronie https://promag.pl/ogolne_zasady_swiadczenia_uslug_serwisowych.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 4. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia uszkodzonego towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę chyba, że karta gwarancyjna produktu stanowi inaczej.
 5. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Złożone reklamacje nie zwalniają Kupującego z terminowej zapłaty wymaganej należności.
 6. Gwarancją nie są objęte części normalnie zużywające się w trakcie eksploatacji, wady powstałe w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w towarach lub w wyniku naprawy, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz będących następstwem eksploatacji niezgodnej z zapisami instrukcji eksploatacji dostarczonych towarów.
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy towarów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę) i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji i konserwacji oraz ingerencji w pliki źródłowe sterowników.
 8. W przypadku, gdy z przedmiotem zamówienia Sprzedawca dostarczył kartę gwarancyjną, stanowi ona uzupełnienie niniejszych warunków ogólnych gwarancji.
 9. W związku z udzieleniem gwarancji na towary i usługi wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług. Niniejszy zapis dotyczy również sprzedaży na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku, gdy dokonują zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Jeżeli przedmiotem zamówienia/umowy była wyłącznie usługa dostawy towaru/rzeczy (tj. bez usługi montażu), usunięcie wady w ramach gwarancji nie obejmuje demontażu oraz ponownego montażu naprawionej rzeczy.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego kosztami dostawy i odbioru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w tym również Konsumentowi, w szczególności, w odniesieniu do umowy, której przedmiotem były towary dostarczone wg dedykowanej specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Kupujący, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni (wzór odstąpienia od umowy sprzedaży )

ZWROT/ WYMIANA TOWARU

 1. Kupujący, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:
  • towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania;
  • towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony;
  • towar nie był montowany (złożony i potem zdemontowany);
  • towar posiada oryginalne opakowanie (jeśli takie posiadał);
  • towar posiada oryginalną dokumentację (instrukcje, deklaracje zgodności, świadectwo jakości, dokument gwarancyjny itd.;
  • towar nie jest oznaczony w katalogu literą U-dostępność do uzgodnienia, nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie, nie jest ofertą zindywidualizowaną.
 2. W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na zasadzie wskazanej w punkcie powyżej tj. rezygnacja z zamówienia, Konsument powinien niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy na następujący adres: PROMAG S.A. Centrum Logistyki, Koninko, ul. Składowa 3, 62-023 Gądki., nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

DANE OSOBOWE

 1. W procesie ofertyzacji, realizacji zamówienia, obsługi posprzedażnej i powstałej w ten sposób relacji handlowej Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego (m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stanowisko, dział, e-mail, telefon). W zakresie przetwarzania w/w danych osobowych obowiązuje Polityka Prywatności PROMAG S.A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień zamówienia jeżeli wynikły one wskutek działania sił wyższych, a w szczególności wojny, pożaru, powodzi, wypadku, strajku, epidemii i pandemii, zakłóceń w komunikacji lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie nieograniczone prawo własności oraz prawa autorskie i majątkowe do przedstawianych indywidualnie Kupującemu ofert, kalkulacji kosztów, rysunków i projektów i innych podobnych dokumentów, które są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Sprzedawcę na wstąpienie na drogę postępowania sądowego z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Z chwilą wszczęcia postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w trakcie postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie oraz przesłać kopię postanowienia o zajęciu i związanej z nim dokumentacji. W razie wniesienia przez Sprzedawcę powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 kpc, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesione koszty sądowe i pozasądowe jeśli Sprzedawca nie uzyska zwrotu tych kosztów od osoby trzeciej, przeciw której powództwo zostało wniesione.
 5. Wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do majątku Kupującego uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru zastrzeżonego.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę do celów marketingowo-referencyjnych danych firmy (nazwy, adresu, informacji ogólnej o dostarczonym przez Sprzedawcę asortymencie oraz zdjęć z realizacji).
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia poinformuje o tym Kupującego i określi ostateczny termin realizacji. Wówczas Kupujący uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,07% ceny netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% jego wartości netto.
 8. W każdym przypadku, ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ograniczona jest do 30% wartości netto ceny towaru i/lub usługi i nie obejmuje prawa do dochodzenia przez Kupującego strat bezpośrednich i pośrednich oraz utraconych korzyści.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy (dotyczy Przedsiębiorców). Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia sporów i dochodzenia roszczeń. Właściwym prawem obowiązującym w ramach nawiązanych stosunków prawnych jest prawo polskie.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i błędów edytorskich.

Poznań, dnia 01 stycznia 2022

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży PROMAG S.A.

Katalog
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.